อยากยกความผิดให้ความเป็นมือใหม่

เมื่อตกลงใจกันว่าอยากให้มีห้องพักอยู่ในร้านหนังสือ เนื่องด้วยสถานที่ของร้านใหม่นั้นเอื้ออำนวย และอีกเหตุที่สำคัญกว่า คือการมีห้องพักจะช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ต้องปล่อยห้องว่างไว้เฉยๆ อันหมายถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนจะถูกแบ่งเบาลงไปด้วย ร้านเล่าใหม่ที่นิมมานฯ จึงมีคำว่า Guesthouse ต่อท้าย แทนที่คำว่า Trees ของร้านเดิม เป็นร่มเงาแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป แต่กระนั้นก็ยังบอกใครๆ ได้ไม่เต็มปาก เพราะมีหลายอย่างที่ยังทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ และมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ายังขาดอยู่

ทำห้องพักต้องมีอะไรบ้าง เป็นคำถามแรกๆ ที่ยังตอบกันไม่เสร็จ เตียงนอน ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ ราวแขวนผ้า เครื่องปรับอากาศที่มีติดอยู่ในห้องมาแต่เดิม ห้องน้ำอยู่ด้านนอก มีแค่ชั้นละห้อง ชั้นที่พักได้สองห้องจึงต้องใช้ห้องน้ำด้วยกัน เสียงรถครางหึ่งๆ บนถนน เสียงครืดคราดของเครื่องทำขนมปังตอนเช้ามืดจากห้องข้างๆ เสียงวิ้งๆๆๆ จากตู้สัญญานโทรศัพท์บนดาดฟ้า คือทุกอย่างเท่าที่มีอยู่

ฟังดูไม่เชิญชวนเท่าไหร่ แต่ก็คงต้องบอกกันไปตามความสัตย์จริง

ไม่สะดวก สบาย และราบรื่นเหมือนพักกับมืออาชีพแน่ๆ และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ยังกล้าๆ กลัวๆ จะประกาศตัวกันอย่างจริงๆ จังๆ

ไม่ง่ายที่จะทำใจคิดให้ได้ว่า คนที่จะมาพักเป็นเพียงลูกค้า เป็นคนที่จะก้าวเข้ามาแล้วจากไป จึงอาจทำอะไรก็ได้แค่ให้เขาจ่ายเงิน

คนได้เห็นหน้า พูดคุยกันแล้วครั้งหนึ่ง ก็กลายเป็นคนรู้จัก เมื่อรู้จักแล้วก็อยากจดจำสิ่งดีๆ และประทับใจกันมากกว่า

Comment

Comment:

Tweet

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äîí îáëìàêååâêà, çíàêîìñòâà â íåå, çíàêîìñòâà ó-êàìåíîãîðñê, ñåêñ çíàêîìñòâà â äþðòþëÿõ,

#1321 By Dgznfibe (93.174.93.154) on 2010-07-07 17:06

comment4, ñâèíã çíàêîìñòâà ñ ãðàôèÿìè, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â ïàðèæå, òþìåíñêàÿ îáëàñòü ãîðîä íÿãàíü çíàêîìñòâà, öåëü çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâî ÷åðíîâöû,

#1320 By Mknptlie (93.174.93.154) on 2010-07-07 17:05

comment2, çíàêîìñòâà ãàäæèåâî, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî çðåëîé äàìîé, òðàíñû èíòèì çà äåíüãè, èíòèì êóçüìèíêè, çíàêîìñòâî ïàðíåé â åêàòåðèíáóðãå,

#1319 By Kqjyjctc (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:34

comment6, çíàêîìñòâà ÷åðíîâöîâ, èíòèì ÷åðêàññû, çíàêîìñòâà æåíùèíû 40 45, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà ñàéò, ñâèíã çíàêîìñòâà íèæíèé,

#1318 By Xaaiotyn (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:18

comment4, çíàêîìñòâî ãîðîäà ðÿçàíè, çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà ñ èíîñòðàíöàìè, èíòèìíûå çíàêîìñòâà óôû, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ñåêñà â íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà â ñåìèïàëàòèíñêå,

#1317 By Jxdkdrip (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:18

comment2, çíàêîìñòâà ñ ïûøêàìè, çíàêîìñòâî ãîðîäà àðìåíèè, çíàêîìñòâî äëÿ áîíäàæà ñâÿçûâàíèÿ, çíàêîìñòâà òþìåíü ìóæ÷èíà 40 ëåò,

#1316 By Sbgubzhj (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:47

comment6, èíòèì ñàéò óëüÿíîâñê, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí òàðàç ñåêñ, ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà êèåâ, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå â ãîðîäå ïåòðîïàâëîâñê, ïîçíàêîìèòüñÿ èç ãîðîäöà,

#1315 By Qpalzojp (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:46

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà â áèøêåêå, èíòèì çíàêîìñòâà â óñèíñêå, îäíàêëàññíèêè ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðîâ ãîðüêèé,

#1314 By Zqyhjdfl (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:31

comment6, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíêîé, çíàêîìñòâà óêðàèíà áåëãîðîä äíåñòðîâñêèé, ñòðàïîí çíàêîìñòâà â ñìîëåíñêå, ñóðãóò çíàêîìñòâà ïàðû,

#1313 By Zkojxrtt (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:31

comment2, ãîñïîæè êîïðî èíòèì óñëóãè, áèóàëû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî íà ëèñò, çíàêîìñòâà ðóáëåâêà çâåçäû áîãàòûå, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ãååâ,

#1312 By Cnexeshq (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:15

comment3, çíàêîìñòâà àãàòà, èíòèì çíàêîìñòâà êèåâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä íèêîëàåâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà â ðîññîøè âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü,

#1311 By Hekigecc (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:14

comment1, çíàêîìñòâî âìèàññå, èíòèì çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé, êëóá çíàêîìñòâà ñóðãóòå, ãîðîä áåëîìîðñê çíàêîìñòâà, ñåâàñòîïîëü èíòèìíûå óñëóãè,

#1310 By Gxyjivju (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:58

comment5, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè âåëèêîáðèòàíèè, çíàêîìñòâà äåâóøêè ã ñàðàòîâ, çíàêîìñòâî ñ òåëêàìè, äåâêè åêàòåðèíáóðãà ñåêñ èíòèì,

#1309 By Kawhmcmd (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:57

comment4, èíòèì çííàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, çíàêîìñòâà îò 27 ëåò ñ íîìåðàìè àñåê, çíàêîìñòâà ã íîâãîðîä, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîìîñêîâñêà, çíàêîìñòâà ïî èðêóòñêîé,

#1308 By Yulwfofe (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:40

comment3, èíòèì â êðàñíîãîðñêå, çíàêîìñòâî â óñòü êàìåíîãîðñêå âêî, ìàõà÷êàëà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, àçåðáàéäæàí äåâóøêè çíàêîìñòâà, ñàéò ÷åðíóøêà çíàêîìñòâà,

#1307 By Vmgjjgug (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:40

comment6, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå ëåíà êîðíååâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíññåêñóàëîì, çíàêîìñòâî êîòëàñ, ðîñòîâ çíàêîìñòâà â ðîñòîâå ñåêñ, çíàêîìñòâà îí ëàèí â ñøà,

#1306 By Etjzmqie (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:23

comment4, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â èðêóòñêå, çíàêîìñòâà ÿ ìóæ÷èíà èùó æåíùèíó, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà ðîñòîâ íà äîíó, çíàêîìñòâà íåñâîáîäíûõ â áàðíàóëå,

#1305 By Sgfowbgv (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:22

comment4,