อยากยกความผิดให้ความเป็นมือใหม่

เมื่อตกลงใจกันว่าอยากให้มีห้องพักอยู่ในร้านหนังสือ เนื่องด้วยสถานที่ของร้านใหม่นั้นเอื้ออำนวย และอีกเหตุที่สำคัญกว่า คือการมีห้องพักจะช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ต้องปล่อยห้องว่างไว้เฉยๆ อันหมายถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนจะถูกแบ่งเบาลงไปด้วย ร้านเล่าใหม่ที่นิมมานฯ จึงมีคำว่า Guesthouse ต่อท้าย แทนที่คำว่า Trees ของร้านเดิม เป็นร่มเงาแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป แต่กระนั้นก็ยังบอกใครๆ ได้ไม่เต็มปาก เพราะมีหลายอย่างที่ยังทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ และมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ายังขาดอยู่

ทำห้องพักต้องมีอะไรบ้าง เป็นคำถามแรกๆ ที่ยังตอบกันไม่เสร็จ เตียงนอน ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ ราวแขวนผ้า เครื่องปรับอากาศที่มีติดอยู่ในห้องมาแต่เดิม ห้องน้ำอยู่ด้านนอก มีแค่ชั้นละห้อง ชั้นที่พักได้สองห้องจึงต้องใช้ห้องน้ำด้วยกัน เสียงรถครางหึ่งๆ บนถนน เสียงครืดคราดของเครื่องทำขนมปังตอนเช้ามืดจากห้องข้างๆ เสียงวิ้งๆๆๆ จากตู้สัญญานโทรศัพท์บนดาดฟ้า คือทุกอย่างเท่าที่มีอยู่

ฟังดูไม่เชิญชวนเท่าไหร่ แต่ก็คงต้องบอกกันไปตามความสัตย์จริง

ไม่สะดวก สบาย และราบรื่นเหมือนพักกับมืออาชีพแน่ๆ และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ยังกล้าๆ กลัวๆ จะประกาศตัวกันอย่างจริงๆ จังๆ

ไม่ง่ายที่จะทำใจคิดให้ได้ว่า คนที่จะมาพักเป็นเพียงลูกค้า เป็นคนที่จะก้าวเข้ามาแล้วจากไป จึงอาจทำอะไรก็ได้แค่ให้เขาจ่ายเงิน

คนได้เห็นหน้า พูดคุยกันแล้วครั้งหนึ่ง ก็กลายเป็นคนรู้จัก เมื่อรู้จักแล้วก็อยากจดจำสิ่งดีๆ และประทับใจกันมากกว่า

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ñàéò çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ, þëäàø òàòàðñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â èòàëèè ïî ðóññêè, êàëèíèíãðàä çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû îò 30 äî 40 ëåò.,

#1371 By Ayztthgl (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:32

comment5, ÷àñòíûå èíòèì çíàêîìñòâà êèåâ, çíàêîìñòâà ïî àëìàòå è àñòàíå, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêà, èùó æåíùèíó äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé, òîëüêî ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñàéò çíàêîìñòâ,

#1370 By Zovogbbc (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:31

comment1, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êîñòðîìà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè àðõàíãåëüñê, èñëàì è çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî â òàòàðñòàíå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àòûðàó,

#1369 By Ixscdfuu (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:15

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, ñàéò çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ, çíàêîìñòâî â ìîñêâå ñ òðàíñåêñóàëàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ã áðåñòå, çíàêîìñòâà äÿ îê,

#1368 By Gkzdlrnd (93.174.93.154) on 2010-07-08 10:15

comment1, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ïî, çíàêîìñòâà ñ äåâ÷îíêîé, çíàêîìñòâà ïî êûçûëîðäå, ñàéò çíàêîìñòâà àðòè, èíòèì òþá,

#1367 By Mtglvdxs (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:44

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ìîñêâà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 â êàðàãàíäå, çíàêîìñòâ ñ èíòèì, âýá çíàêîìñòâà, èíòèì òþá,

#1366 By Ypzjcukg (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:28

comment2, çíàêîìñòâà â ñåðïóõîâ, çíàêîìñòâà íèæíèé ñîçäàòü, çíàêîìñòâà â íèæíåêàìñêå äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà áàðíàóë ïàòàïêèíà, ñåêå çíàêîìñòâà,

#1365 By Cqdjqtvt (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:28

comment1, ïîçíàêîìèòüñÿ àëüìåòüåâñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òîëüêî â ã êëèí, çíàêîìñòâà æåíùèíû ïî èìåíè âåðà, èíòèì çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñê, áäñì çíàêîìñòâà ðÿçàíü,

#1364 By Lakckiav (93.174.93.154) on 2010-07-08 08:56

comment6, èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî çíàêîìñòâà, ðîñòîâ çíàêîìñòâà æåíùèíû, èíòèì çíàêîìñòâà êèðèëëîâ, çíàêîìñòâà â ñàòïåâå, ìîñêâà èíòèì êëóáû,

#1363 By Diwmtktk (93.174.93.154) on 2010-07-08 08:55

comment4, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå ãîìî äåâóøêà, ñàéòû äàíèëîâ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñåìåéíûå ïàðû, çíàêîìñòâà ñ îáåñïå÷åííûìè èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâî èíòèìíûõ âñòðå÷,

#1362 By Sffgdrca (93.174.93.154) on 2010-07-08 08:38

comment2, çíàêîìñòâî â íîâîðîññèéñêå êðàñíîäàðå, ïîèñê ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñê, áèñåêñóàëüíàÿ ïàðà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îêòÿáðüñêèé áàøêîðòîñòàí, èçðàèëüãîðîä ðèøîí çíàêîìñòâà ìóøèíû 5060 ëåò,

#1361 By